Tesisimiz

İşletme

Trakya Elektrik Santralinin gücü nominal 478 MW’dır. Santral minimum personelle işletmeyi olanaklı kılacak şekilde merkezi otomatik kontrollü işletme için tasarlanmıştır. Trakya Elektrik Santralı yaklaşık %52 verimle baz yük satrali olarak çalışmak üzere tesis edilmiş olup ani yük değişikliklerine cevap verebilecek kapasitede tasarlanmıştır. Tesiste her biri ayrı jenaratörlere bağlı olarak 2 adet 154 MW Siemens V94,2 gaz türbini kullanılmaktadır. Gaz türbini egzosundan çıkan sıcak gaz atık ısı kazanlarına verilmekte ve bu kazanlarda üretilen buhar 182 MW gücündeki bir buhar türbinini çalıştırmaktadır. Gaz türbinleri işletme sırasında devre dışı kalmadan doğalgazdan motorin kullanımına geçebilecek şekilde tasarlanmıştır. Doğalgaz temininde bir kesinti olduğu takdirde yedek yakıt tankları ile 15 gün süresince tam yükte çalışma için gerekli yakıtı muhafaza edebilecek kapasitededir.


Mühendislik

478 MW gücündeki Trakya Elektrik Santralı uluslarası finansmanla “Yap-İşlet-Devret” modeline uygun olarak Türkiye’de gerçekleştirilen ilk büyük elektrik santralıdır. Doğal gazla çalışan bu santral yılda 3,6 milyar kW-saat elektrik üreterek (Türkiye’nin yıllık elektrik enerjisi tüketiminin %3,5’u), Türkiye ekonomisinin hızla artan enerji gereksiniminin karşılanmasına katkıda bulunmaktadır. Projenin gerçekleşmesi için yapılan yatırımın toplam tutarı 600 milyon dolardır.


Yatırım

Trakya Elektrik Santralı için gerekli uluslararası finansman, US Export-İmport Bank, Overseas Investment Corporation (OPIC), Bankers and Trust Company, Bayerische Landesbank, Girozentrale ve Siemens A.G. tarafından sağlanmıştır.


Çevre

Trakya Elektrik Santralı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, ABD Eximbank ve Dünya Bankası’nın titiz çevresel kural ve şartnamelerine uygun olarak tasarlanmış ve inşa edilmiştir. Şirketin kuruluş felsefesinin bir parçası olarak santral çevresinde hava, su ve toprak kalitesinde en az etki yapacak işletme ve yapım süreçlerinin seçilmesine ve bunlara uygun davranılmasına en üst düzeyde özen gösterilmiştir. Santralde inşaat faaliyetleri başlamadan önce Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden bağımsız çevre uzmanı ve danışmanları tarafından kapsamlı araştırma ve çalışmalar yapılarak Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uygun raporlar hazırlanmış olup, bu rapor daha sonra T.C. Çevre Bakanlığı tarafından onaylanmıştır. Trakya Elektrik Santralı temiz yakıt olan doğalgaz kullanımı, yüksek işletme verimliliği ve kullandığı yeni yanma teknolojileri sayesinde son derece düşük kükürt ve azot oksitleri emisyon değerleri olan çevre dostu bir santraldir. Trakya Elektrik Santralinin atmosfer üzerindeki sera etkisi katı yakıt kullanan ve KW/saat başına iki misli karbondioksit üreten santrallere kıyasla çok daha düşüktür. Santralde soğutma sistemi denizden alınan su ile sağlanmakta böylelikle olumsuz görsel etkiler yaratan soğutma kulelerine gerek duyulmamaktadır. Soğutma suyu çevreyi olumsuz şekilde etkilemeden çevreye verilmektedir. Trakya Elektrik Santrali tasarlanırken gürültü konusunda da son derece titiz ve özenli önlemler alınmıştır.


Tasarım

Trakya Elektrik Santralı, Enron-Gama konsorsiyumu tarafından programın oldukça önünde, 29 aydan daha kısa bir sürede tesis edilmiştir. Yapım çalışmaları sırasında konsorsiyum dünya ölçeğinde çevre koruma, emniyet ve kalite standartlarına ulaşmıştır. Ana ekipman teslimatçı firmalar arasında Siemens A.G. (Gaz ve Buhar Türbinleri) ve Nooter/Eriksen (atık ısı kazanları) bulunmaktadır. Santral tesis işlerine Eylül 1996 tarihinde başlanmış ve Ticari işletmeye 1999 başlarında geçilmiştir.


Teknoloji

Kombine Çevrim Gaz Türbini teknoloji enerji üretiminde basit çevrimli santrallerden daha etkindir. Bu teknoloji kullanılarak %55 oranında bir termal verimlilik düzeyine ulaşılmaktadır. Bu oran en verimli kömür santrallerinde %37 düzeylerinde kalmaktadır. Sonuç olarak üretilen her KW/saat enerji için bu teknoloji ile %45 daha az yakıt tüketilmektedir. Trakya Elektrik Santralında kullanılan doğalgaz, tesisin yanındaki Botaş LNG Terminalinden bir boru hattı ile temin edilmektedir.


Projenin Avantajları

Trakya Elektrik Santralı 20 yıl boyunca elektrik enerjisi sağlamayı taahhüt etmektedir. Santralin kurulması için gerekli yatırım özel sermaye kaynaklarınca karşılandığı için kamu bütçesine ek bir yük getirmemiştir. Yapım süresi kısadır, proje 29 ayda ticari işletmeye açılmıştır. Proje şu anda ülkenin güneydoğusunda yoğunlaşan termik ve hidroelektrik kaynaklarına dayalı üretimi yakıt yönünden çeşitlendiren bir üretim biçimi oluşturmaktadır. Trakya Elektrik Santralında temiz ve çevre dostu olan doğalgaz kullanılmaktadır. İstanbul yöresinde enerji gereksinimini yüksek olan merkezlere yakın konumu ile TRAKYA ELEKTRİK SANTRALI ulusal elektrik iletim sistemi üzerindeki yükün azaltılması ve sistem performansının artması yönünde olumlu bir etki yaratmaktadır. Santralde kullanılan Kombine Çevrim Doğalgaz Teknolojisi kanıtlanmış bir etkinliğe sahiptir.