Trakya Elektrik Santralı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, ABD Eximbank ve Dünya Bankası’nın titiz çevresel kural ve şartnamelerine uygun olarak tasarlanmış ve inşa edilmiştir. Şirketin kuruluş felsefesinin bir parçası olarak santral çevresinde hava, su ve toprak kalitesinde en az etki yapacak işletme ve yapım süreçlerinin seçilmesine ve bunlara uygun davranılmasına en üst düzeyde özen gösterilmiştir. Santralde inşaat faaliyetleri başlamadan önce Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden bağımsız çevre uzmanı ve danışmanları tarafından kapsamlı araştırma ve çalışmalar yapılarak Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uygun raporlar hazırlanmış olup, bu rapor daha sonra T.C. Çevre Bakanlığı tarafından onaylanmıştır. Trakya Elektrik Santralı temiz yakıt olan doğalgaz kullanımı, yüksek işletme verimliliği ve kullandığı yeni yanma teknolojileri sayesinde son derece düşük kükürt ve azot oksitleri emisyon değerleri olan çevre dostu bir santraldir. Trakya Elektrik Santralinin atmosfer üzerindeki sera etkisi katı yakıt kullanan ve KW/saat başına iki misli karbondioksit üreten santrallere kıyasla çok daha düşüktür. Santralde soğutma sistemi denizden alınan su ile sağlanmakta böylelikle olumsuz görsel etkiler yaratan soğutma kulelerine gerek duyulmamaktadır. Soğutma suyu çevereyi olumsuz şekilde etkilemeden çevreye verilmektedir. Trakya Elektrik Santrali tasarlanırken gürültü konusunda da son derece titiz ve özenli önlemler alınmıştır.